Vyhraj nákup zadarmo

Pravidlá propagačnej spotrebiteľskej súťaže „Vyhraj nákup zadarmo“ (ďalej len „Súťaž“)

Usporiadateľ Súťaže:
webniture, s.r.o., so sídlom Tomášikova 16550/3A, 821 01 Bratislava, IČO: 50002465, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, Vložka číslo: 115205/B (ďalej len „Usporiadateľ);
Usporiadateľ vydáva tieto pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá").

Trvanie Súťaže:
Súťaž prebieha od 1. 4. 2024 do 30. 11. 2024.

Účastníci Súťaže:
Do Súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dosiahla vek 18 rokov, nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, povolania alebo zamestnania a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník“). Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci Usporiadateľa ani ich blízke osoby v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka. 

Výhry v Súťaži:
Vrátenie celej hodnoty prvého nákupu uskutočneného Účastníkom počas trvania súťaže, ktorým sa Účastník zapojil do Súťaže (ďalej len „Hlavná výhra“).

Podmienky účasti v Súťaži
Podmienkou účasti v Súťaži je uskutočnenie nákupu Účastníkom Súťaže prostredníctvom e-shopu mood.sk alebo v showroome mood v období od 1.1.2021 do 30.11.2024. Účastník sa zapojí do Súťaže tým, že prostredníctvom webového formuláru umiestneného na doméne usporiadateľa https://forms.gle/7A1cuE3CvpnRBPpA9, pošle fotku zakúpeného produktu. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže Účastníkov, ktorí nesplnia podmienky uvedené v Pravidlách.

Žrebovanie:
Zo všetkých Účastníkov Súťaže vyžrebuje Usporiadateľ výhercu Hlavnej výhry za prítomnosti 3 osôb poverených Usporiadateľom dňa 11. 12. 2024. Do žrebovania budú zaradení všetci Účastníci, ktorí splnili podmienky Súťaže. O priebehu a výsledku žrebovania bude spísaná zápisnica.

Odovzdanie Výhry
Výherca bude o výhre informovaný v deň žrebovania. V prípade, ak výherca požaduje doručenie výhry na inú adresu ako adresu bydliska, oznámi adresu na účely doručenia výhry.
Výhercovia budú zverejnení na stránke Usporiadateľa www.mood.sk/sutaz vždy do 3 dní od termínu žrebovania. Usporiadateľ zároveň vyžrebuje dvoch náhradníkov, ktorí sa v určenom poradí stanú výhercami Výhry v prípade, ak nebude možné skontaktovať sa s výhercom Výhry do dvoch pracovných dní od žrebovania telefonicky alebo emailom na ním uvedenej e-mailovej adrese alebo ak výherca Výhry neposkytne Usporiadateľovi osobné údaje potrebné pre doručenie Výhry.
Náhradník sa stáva výhercom po splnení všetkých podmienok podľa týchto Pravidiel. Tento postup sa zachová primerane až do určenia výhercu.

Osobné údaje
Aktívnym vyplnením formulára umiestnenom na adrese https://forms.gle/7A1cuE3CvpnRBPpA9 Účastník udeľuje Usporiadateľovi svoj slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný súhlas so spracovaním osobných údajov Účastníka v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska (ulica a číslo, obec, PSČ), e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa doručenia prípadnej výhry na účely Súťaže (t.j. vyhodnotenia Súťaže, informovania výhercu, zverejnenia mena, priezviska a obce výhercu na stránke Usporiadateľa www.mood.sk/sutaz a doručenia Výhry výhercovi), a to na dobu do vysporiadania všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo Súťaže. Tento súhlas môže Účastník kedykoľvek odvolať, a to zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu Usporiadateľa ahoj@mood.sk. Usporiadateľ Súťaže spracúva osobné údaje Účastníka v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Informácie podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) Usporiadateľ poskytol Účastníkovi vo Všeobecných obchodných podmienkach uverejnených na webovom sídle Usporiadateľa v článku Osobné údaje upravujúcom aj získavanie a spracúvanie osobných údajov na účel konkrétnej spotrebiteľskej súťaže.

Výhry a daň z príjmov
Výhra zo Súťaže je predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a výherca je povinný pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhra, ktorú získa výherca v tejto Súťaži, predstavuje výhru pred zdanením. Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov výhry z reklamnej súťaže v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR sú oslobodené od dane z príjmov. Výherca nemá právny nárok na zámenu Výhry.

Zodpovednosť Usporiadateľa
Na Výhru nevzniká právny nárok a nemožno ju v zmysle ust. § 845 ods. 1 Občianskeho zákonníka vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Náklady spojené s účasťou v Súťaži znáša účastník. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá vznikne účastníkom Súťaže v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa alebo nevyužitím Výhry alebo v súvislosti s chybnými údajmi uvedenými účastníkom Súťaže.

Osobitné ustanovenia
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na odloženie, prerušenie alebo na zrušenie Súťaže, zmenu dĺžky trvania Súťaže, ako aj zmenu predmetu Výhry. Zmenu Pravidiel a podmienok Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na internetovej stránke www.mood.sk/sutaz Prípadne námietky k priebehu Súťaže je možné Usporiadateľovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách najneskôr do 3 pracovných dní od ukončenia Súťaže. Na námietky podané po tejto lehote sa nebude prihliadať. Rozhodnutie Usporiadateľa o námietke je konečné.

Záverečné ustanovenia
Tieto Pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. 4. 2024

V Bratislave dňa 1. Apríla 2024

webniture, s.r.o.
Tomášikova 16550/3A
821 01 Bratislava
IČO: 50002465
DIČ: 2120139362
IČ DPH: SK2120139362
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I oddiel Sro, Vložka číslo: 115205/B