Reklamačný poriadok

I. Úvodné ustanovenia
(1) Týmto reklamačným poriadkom spoločnosť webniture, s. r. o. ako predávajúci riadne informuje spotrebiteľa ako kupujúceho o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady (reklamácie) tovaru predaného na základe kúpnych zmlúv uzavretých na diaľku prostredníctvom webového sídla spoločnosti webniture, s.r.o. na doméne mood.sk, vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.
(2) Predávajúci vydal tento reklamačný poriadok v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
(3) Tento reklamačný poriadok je umiestnený na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho na doméne mood.sk.
II. Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru
(1) Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Zákonná záručná doba je 24 mesiacov.
(2) Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, predávajúci však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
(3) Pri použitých veciach (napr. predvádzací model) je záručná doba 12 mesiacov.
(4) Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v záručnom liste. Na tovar, pri ktorom predávajúci na svojom webovom sídle vyhlásil, že naň poskytuje predĺženú záručnú dobu presahujúcu rozsah zákonnej záručnej doby a uviedol jej dĺžku, je záručná doba v dĺžke predĺženej záručnej doby.
(5) Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim.
(6) Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.
(7) Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
(8) Predávajúci nezodpovedá za:
a) vady, na ktoré bol kupujúci predávajúcim v čase uzavierania kúpnej zmluvy upozornený alebo o ktorých s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých bola kúpna zmluva uzavretá, musel vedieť,
b) vady zjavné pri prevzatí tovaru, ktoré kupujúci pri prevzatí neoznámil,
c) mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
d) vady, ktoré sú spôsobené používaním tovaru v podmienkach, ktoré svojou vlhkosťou, chemickými alebo mechanickými vplyvmi nezodpovedajú prirodzenému prostrediu,
e) vady spôsobené neodborným zaobchádzaním, neodbornou obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
f) poškodenie tovaru spôsobené nadmerným zaťažovaním (napríklad používaním tovaru v inom prostredí ako v domácnosti, vyšším zaťažovaním tovaru ako v bežnej domácnosti) alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v návode na použitie, s technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike,
g) poškodenie tovaru spôsobené neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,
h) vady spôsobené neodborným zásahom, poškodením pri preprave, poškodením vodou, ohňom, statickou alebo atmosférickou elektrickou energiou alebo iným zásahom vyššej moci,
ch) vady spôsobené zásahom do tovaru neoprávnenou osobou.
(9) Za vadu sa nepovažuje nevyhovujúci farebný odtieň tovaru, pretože predávajúci nezodpovedá za zobrazenie jednotlivých farebných odtieňov na výstupnom zariadení (napr. monitor, tlačiareň) kupujúceho. Predávajúci v tomto odseku reklamačného poriadku riadne oboznámil kupujúceho s tým, že zobrazený farebný odtieň objednaného tovaru sa môže líšiť od skutočnosti.
III. Uplatnenie práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady (reklamácia)
(1) Kupujúci môže uplatniť reklamáciu:
a) písomne na adrese sídla predávajúceho: webniture, s.r.o., Tomášikova 16500/3A, 821 01 Bratislava,
b) elektronickou poštou zaslanou na e-mailovú adresu predávajúceho: ahoj@mood.sk alebo
c) prostredníctvom reklamačného formulára, ktorý zašlite na e-mailovú adresu predávajúceho: ahoj@mood.sk.
(2) Pri uplatnení reklamácie je potrebné, aby kupujúci:
a) popísal vadu tovaru čo najpresnejšie a podľa možnosti doložil aj fotografiu, ak povaha vady umožňuje jej fotografické zachytenie,
b) doručil predávajúcemu doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázal, že tovar bol kúpený u predávajúceho a
c) oznámil predávajúcemu, aké právo vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady podľa odseku 3 tohto článku si uplatňuje.
Popis vady tovaru, doklad o kúpe a oznámenie, aké právo si uplatňuje, kupujúci môže spolu s reklamovaným tovarom odovzdať osobe poverenej predávajúcim na prevzatie reklamovaného tovaru priamo u kupujúceho. Ak reklamovaný tovar nie je objektívne možné odovzdať osobe poverenej predávajúcim (napríklad reklamovaný tovar je pevne zabudovaný), je potrebné, aby kupujúci umožnil osobe poverenej predávajúcim obhliadku reklamovanej vady tovaru na mieste. Popis vady a oznámenie, aké právo si uplatňuje, môže kupujúci vyplniť aj priamo v reklamačnom formulári umiestneného na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho, ktorý bude automaticky doručený na e-mailovú adresu predávajúceho: ahoj@mood.sk
(3) Ak kupujúci uplatní reklamáciu, zároveň rozhodne, ktoré z práv vyplývajúcich mu zo zodpovednosti predávajúceho za vady si uplatňuje a toto svoje rozhodnutie oznámi predávajúcemu. Predávajúci týmto kupujúceho poučuje o jeho právach vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady, ktoré si kupujúci môže uplatňovať:
a) ak ide o odstrániteľnú vadu, kupujúci si môže uplatňovať:
1. právo na opravu (t.j. právo na bezplatné, včasné a riadne odstránenie vady),
2. právo na výmenu veci (ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady) alebo
3. právo na výmenu súčasti veci, ak sa vada týka len súčasti veci (ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady, prípadne aj
4. iné právo výslovne neupravené v zákone, napríklad právo na primeranú zľavu z ceny veci, ak sa na tom dohodne s predávajúcim.
b) ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, kupujúci si môže uplatňovať:
1. právo na výmenu veci alebo
2. právo od zmluvy odstúpiť (t.j. právo na vrátenie kúpnej ceny výrobku).
c) ak ide o inú neodstrániteľnú vadu (t.j. takú, ktorá nebráni riadnemu užívaniu veci ako bezvadnej), kupujúci si môže uplatňovať:
1. právo na primeranú zľavu z ceny veci.
d) ak ide o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave vec riadne užívať (t.j. rovnaká vada sa vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách), kupujúci si môže uplatňovať:
1. právo na výmenu veci alebo
2. právo od zmluvy odstúpiť (t.j. vrátenie kúpnej ceny výrobku).
e) ak ide o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať (t.j. súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní), kupujúci si môže uplatňovať:
1. právo na výmenu veci alebo
2. právo od zmluvy odstúpiť (t.j. vrátenie kúpnej ceny výrobku).
(4) Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie kúpnej ceny výrobku), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však uplatní jedno z týchto práv u predávajúceho, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
(5) Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom elektronickej pošty alebo online reklamačného formulára, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť ihneď, inak bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
IV. Spôsob vybavenia reklamácie
(1) Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania jedným z týchto spôsobov:
a) odovzdaním opraveného výrobku,
b) výmenou výrobku,
c) vrátením kúpnej ceny výrobku,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku,
e) písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo
f) odôvodneným zamietnutím reklamácie.
(2) Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z práv vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za vady si uplatňuje, predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie, a to:
a) ihneď,
b) najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie (v zložitých prípadoch) alebo do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim, ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie alebo do 3 pracovných dní od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie.
alebo
c) najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie (v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku) alebo do 30 dní odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim, ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie alebo do 30 dní od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie.
(3) Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. 
(4) Ak kupujúci uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia, ktorým je písomné vyjadrenie znalca alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (tzv. určená osoba). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia všetky náklady na a súvisiace s odborným posúdením znáša predávajúci. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
(5) Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch a predávajúci ju zamietol, je predávajúci povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie (súdny znalec, autorizovaná osoba, určená osoba). Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia ako aj všetky ostatné súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci, a to bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky súvisiace účelne vynaložené náklady. Znovu uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
(6) Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim.
(7) Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa zákona č. 294/1999 z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom v platnom znení.
V. Alternatívne riešenie sporov
(1) Ak kupujúci - spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva že predávajúci porušil jeho práva, má právo sa obrátiť na predávajúceho so žiadosťou o nápravu.
(2) Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
(3) Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
(4) Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu na riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na tejto webovej stránke zriadenej Európskou komisiou.
VI. Záverečné ustanovenia
(1) Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 3.9.2020..

 

V Bratislave, dňa 3.9.2020
Ing. Peter Markech – konateľ webniture, s.r.o.